Realisaties


WAT DOET DE UNIE?

Een nationaal congres:

Twee- tot driejaarlijks is er een Nationaal Congres, beurtelings georganiseerd samen met een Nederlandstalige of Franstalige rechtbank. De voorbereidingen worden actueel getroffen om het volgende Nationaal Congres te organiseren.

Vormingsdagen:

Zowel in het voor- als in het najaar organiseert de Unie twee vormingsdagen in elk taalgebied. Zij bestaan uit een uiteenzetting over één of meer actuele onderwerpen, steeds gevolgd door een debat. De namiddag wordt dan afgesloten met een drink waar nog kan nagepraat worden onder collega’s. Sinds 2012 ondersteunt de Unie ook de colloquia met als thema: ‘ervaringsuitwisseling’ tussen leden van diverse rechtbanken die een specifieke functie uitoefenen ( gedelegeerd rechter, rechter-commissaris, rechter-verslaggever ). Data en onderwerpen zijn te raadplegen op ons Intranet. Om nog meer collega’s te bereiken werd er beslist in het Directiecomité om in de toekomst meer regionale vormingen te ondersteunen in overleg met de plaatselijke Ondernemingsrechtbanken. Vele vormingen en colloquia, georganiseerd door UROB, kunnen rekenen op de geldelijke en logistieke steun van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).

Handelsrapporten :

Worden online door Graydon ter beschikking gesteld van de Kamers voor handelsonderzoeken. Dankzij de UROB kan elke Ondernemingsrechtbank in België hiervan gebruik maken.

Het Vademecum :

Het Vademecum is een uitgave van UROB, dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan alle effectieve leden van de Unie. Het bevat dynamische katernen die telkens een onderwerp behandelen dat rechtstreeks ons Ambt aanbelangt. De Unie kan hiervoor rekenen op de deskundigheid van leidinggevende magistraten, rechtsgeleerden en specialisten van het betrokken thema.

Ministeriële contacten:

De UROB onderhoudt nauwe betrekkingen met de FOD Justitie. Die besprekingen behandelen uiteenlopende punten, zoals: vorming, benoemingen, informatisering van ons ambt e.d. Deze contacten zijn onontbeerlijk om de samenwerking van de Ondernemingsrechtbanken en de beroepsmagistraten te helpen bij het volbrengen van hun opdrachten. Zo werd de omzendbrief 066 herwerkt betreffende de zitpenningen en zijn er onderhandelingen om het begrip dat een zitting 3 uur moet duren te schrappen. Omzendbrief 066/3 voorziet reeds een afwijking in het kader van de taken van de gedelegeerd rechter. (WCO). Verder wordt onderhandeld om een gunstiger fiscaal statuut en de vergoeding voor noodzakelijke verplaatsingen te verkrijgen ten gunste van de rechters in ondernemingszaken. De Unie komt ook tussen voor de toekenning van Eretekens voor onze verdienstelijke rechters die voldoen aan de ancienniteitsvoorwaarde.

Contacten met belangengroepen:

Enkele directieleden van de Unie zijn lid van CAP, de think-tank voor een beter (preventief) insolventiebeleid. Het is op suggestie van de Unie dat de nieuwe WCO-wet een aantal belangrijke wijzigingen omvat ( voornamelijk op het vlak van de handelsonderzoeken ).

Verder zijn er uitstekende contacten met de meeste ondernemersorganisaties ( VBO, VOKA, UWE, UNIZO, BECI …) waarmee veelvuldig wordt beraadslaagd.

De Unie onderhoudt tevens nauwe banden met de organisaties die zich inlaten met het ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden. Ook met de Orde der Vlaamse Balies en met de Waalse tegenhanger Avocat.be zijn er frequent contact.

Hoge Raad voor Justitie:

In het kader van de audit van de rechtbanken van koophandel in 2010 werd ook een vertegenwoordiging van de UROB ontvangen door de HRJ. Zo hebben zij tal van onze suggesties kunnen opnemen in hun aanbevelingen.

Buitenlandse contacten:

De effectieve leden van onze Belgische Unie zijn automatisch lid van de Europese Unie van Rechters in Handelszaken die haar maatschappelijke zetel heeft in Strasbourg. (www.uemc.eu)
Mevr. Paulette Vercauteren, heeft regelmatige contacten met onze collega’s van diverse Europese landen. Zij is tevens Vice-voorzitter van de U.E.M.C. De jaarlijkse algemene vergadering gaat door in Saalbach (Oostenrijk) in de laatste week van augustus. Een unieke gelegenheid om van gedachten te wisselen met collega’s uit de buurlanden. Sedert het ontstaan van de Europese Rechts Academie in Trier heeft de UROB ook daar nauwe vriendschapsbanden (www.era.int)

De UROB evenals de UEMC zijn sedert de oprichting lid van de ENALJ (European Network of Associations of Lay Judges) De jaarlijkse bijeenkomst wordt gehouden in mei ter gelegenheid van de Europese dag van de lekenrechter op 11 mei.

Communicatie met de leden:

- Uitgeven van een trimestriële brochure / dossier IN FORO:

Wordt driemaandelijkse gestuurd naar alle leden, beroepsorganisaties, professoren, ministeries, … Het redactiecomité staat onder leiding van dhr. Marcel Von den Bussch, RiO te Antwerpen. Elk voorjaar brengen wij ook de bijzonder gewaardeerde jaarlijkse editie uit van “De gezondheidsbarometer van de Belgische bedrijven” in samenwerking met Graydon.

- Intranet  (volledig vernieuwde site sinds 2016 beschikbaar) Om de communicatie op nationaal vlak te bevorderen hebben wij een intranet geïnstalleerd dat gratis toegankelijk is voor alle leden . Deze biedt hen de mogelijkheid rechtstreeks in te schrijven voor seminaries, alle activiteiten van onze vereniging op de voet te volgen, tal van interessante links te raadplegen. Zowel de brochures als de Newsletter blijven in de rubriek “databanken” opgeslagen. Aanloggen kan eenvoudig met rijksregisternummer en paswoord.